Skip to content

Регламент

Регламент за участие в промоционална програма "Пазарувай изгодно с VALEO И FTE!"

І. Организатор на промоционалната програма.

1. Организатор на програмата е „Нелас Авточасти“ ООД, с адрес на управление гр. София 1756, бул. „Климент Охридски” №144.

2. Кампанията е насочена към всички клиенти на „Нелас Авточасти“ ООД, регистрирани в системата на компанията.

3. В кампанията, не могат да участват компании, които имат договорени специални търговски условия, различни от стандартните търговски нива на „Нелас Авточасти“ ООД.
4. Участниците имат възможност да получат безплатни награди, в замяна събрани точки на база оборот, реализиран от продуктите, обхванати от промоционалната програма.
5. В промоционалната кампания участват продукти, с търговска марка VALEO и FTE, част от портфолиото на „Нелас Авточасти“ ООД.
6. Няма такса за участие в промоционалната програма.

ІІ. Продължителност и район на действие.

1. Периода на провеждане на промоционалната програма е от 01.03.2020 г. до 31.12.2021 г. включително.
2. Промоционалната програма е валидна за територията на цялата страна.

ІІІ. Правила за участие в промоционалната програма.

1. В промоционалната програма могат да участват всички клиенти на „Нелас Авточасти“ ООД, които отговарят на описаните в т. І., подточка 2 и 3 на настоящия регламент.

2. „Нелас Авточасти“ ООД, си запазва правото да откаже включване на участник или да изключи участник, в случай на нелоялно или недобросъвестно отношение към „Нелас Авточасти“ ООД и продуктите включени в промоционалната програма.
3. Обявените нива за награди представляват точков еквивалент на оборота, реализиран от покупката на продукти, участващи в промоционалната програма. 
4. За всеки 100,00 лв. с ДДС, оборот реализиран от продукти на VALEO и FTE, клиента получава по 1 точка. Всички суми са с включен ДДС.
5. Обявените нива за награди представляват точков еквивалент на оборота, реализиран от покупката на продукти, участващи в промоционалната програма.

6. Натрупаните точки, могат да бъдат разменени за актуалните на гради, описани на страницата на програмата www.nelasbg.com/promo_valeo.

VІ. Награди.

1. Наградите са безплатни за участника и представляват отстъпка от бъдещи покупки.
2. Наградите и тяхната равностойност в точки, са описани на интернет страницата на програмата  www.nelasbg.com/promo_valeo.
3. Всеки участник може да заяви получаване на награда до размера на точките, които е акумулирал.
4. Получаването на наградите може да стане по следните начини:
- В края на промоцията, съгласно постигнатите резултати;
- Текущо - като от 1-во до 5-то число на месеца се заяви награда за получаване на база резултат от предходния месец (месеци).
5. При предварително получаване на награда, точковия еквивалент на наградата, се отнема от резултата на участника.
6. Награди, предлагани в промоционалната програма, не могат да бъдат заменяни за пари в брой.
7. „Нелас Авточасти“ ООД си запазва правото да задържи награди, ако участника има просрочени задължения към компанията.
8. „Нелас Авточасти“ ООД си запазва правото да задържи награди, ако има съмнение, за нарушение на правилата за провеждане на промоционалната програма от участника. В този случай участникът по искане на „Нелас Авточасти“ ООД е длъжен да представи документи за закупуване на продуктите, които са част от промоционалната програма. При липса на доказателство за покупка на такива продукти, участието в програмата се счита за нищожно.
9. Доставката на наградата се прави в рамките на 15 работни дни от заявяването и от участника.
10. Всички награди се предлагат в зависимост от наличността. Ако „Нелас Авточасти“ ООД не може да осигури награда, по причини, независещи от компанията, си запазва правото да предложи алтернативна такава, на участника за сходна стойност и подобна употреба.

V. Общи положения.

1. Участника в промоционалната програма се съгласява със сроковете и условията посочени в регламента.
2. Нарушение на тези правила може да представлява основание за ограничаване на правомощията на участника или отстраняване на участник от промоционалната програма еднолично от страна на „Нелас Авточасти“ ООД.
3. Съдържанието на този регламент и подробна информация за програмата, са на разположение в търговските обекти на „Нелас Авточасти“ ООД и на интернет страницата www.nelasbg.com/promo_valeo.
4. „Нелас Авточасти“ ООД си запазва правото да променя тези условия и правила за периода на промоционалната програма. Всички промени в правилата ще се прилагат от датата на обявяването им на интернет страницата www.nelasbg.com/promo_valeo.
5. Всяка информация за програмата, в рекламни и промоционални материали има само информативен характер. Правна сила има настоящия регламент.
6. „Нелас Авточасти“ ООД не гарантира, че информацията, съдържаща се в рекламните материалите и на интернет страницата за промоционалната програма www.nelasbg.com/promo_valeo, като информационен текст, рисунки, снимки, връзки и други елементи, са точни и пълни. „Нелас Авточасти“ ООД си запазва правото да прави без предупреждение промени в данните.
7. Всички спорове, възникнали между компанията и участниците в промоционалната програмата се решават в дух на приятелство, добра воля и конструктивен диалог.